Informatie voor de ouders

Hier vindt u documenten over onze school en diverse zaken die voor ons en u van toepassing zijn.

Protocol gescheiden ouders
Dit Op Kop-protocol beschrijft het beleid t.a.v. informatieverstrekking aan en contacten met gescheiden ouders.

Protocol schorsing en verwijdering
Een protocol waarvan we uiteraard zo weinig mogelijk gebruik willen maken. In dit protocol beschrijven we, hoe we met schorsing en verwijdering omgaan en wat daarin de procedures zijn.

Veiligheidsbeleidsplan
Wij willen als leerlingen, medewerkers, ouders en studenten deel uitmaken en werken aan een samenleving die op basis van wederzijds respect met elkaar omgaat en waarbinnen ieder individu zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. In dit kader is binnen Op Kop dit Veiligheidsplan n werking gesteld. 

Verzekeringen en aansprakelijkheid
Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering is in dit protocol te vinden.

Protocol medicijnverstrekking
Dit protocol geldt voor de gehele Stichting Op Kop. Het beschrijft het beleid t.a.v. van het verstrekken van medicijnen op school.

Klachtenregeling
Klachtenprocedure
In dit protocol staat hoe te handelen wanneer u als ouders klachten heeft over school. Ook vindt u hier informatie over de vertrouwenspersoon, waarop zonodig een beroep kunt doen.

Internetprotocol
Hierin staan richtlijnen in voor veilig gebruik van Internet, e-mail, social media.

SWV PO 2203
Kengetallen en basisinformatie School Ondersteunings Profiel (SOP)

Oepskaartensysteem

Informatie leerlingenzorg