Op 1 augustus 2014 is 'Passend Onderwijs' in Nederland ingevoerd.
Dit houdt in grote lijnen het volgende in. 

Zorgplicht
Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Vroeger moesten ouders zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Scholen stellen een ondersteuningsprofiel op. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. 

Samenwerken
Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs samen in een samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden maken een ondersteuningsplan. In dit plan leggen zij vast welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. Daarnaast wordt vastgelegd hoe de extra ondersteuning is georganiseerd en hoe ze het geld gaan besteden.  
Onze school valt onder het samenwerkingsverband (SWV) 22-03, Hoogeveen, Meppel, Steenwijk.  

Maatwerk
Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij past. Soms is daarvoor extra ondersteuning nodig in de klas, bijvoorbeeld door inzet van een klassenassistent in de klas of het inrichten van nieuwe voorzieningen. Wanneer dit aan de orde is, doet de school daartoe een aanvraag bij de zogenaamde Commissie van Arrangeren (CvA). In ons geval is dat een CvA van de eigen Stichting Op Kop. Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Passend onderwijs biedt deze ruimte, ook in financiële zin.  Want neemt een school meer leerlingen op die extra ondersteuning nodig hebben, dan ontvangt de school daarvoor ook meer geld van het samenwerkingsverband. Uiteraard binnen de grenzen van het beschikbare budget. Daarom vervallen de landelijke indicatiecriteria voor het (voortgezet) speciaal onderwijs of een rugzak. In plaats daarvan gaan scholen in het samenwerkingsverband bepalen wanneer een leerling kan worden toegelaten tot het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. 
Passend Onderwijs houdt dus niet altijd in dat iedere leerling geplaatst kan worden in het reguliere onderwijs. 

Aanmelding
Bij aanmelding van een nieuwe leerling beoordeelt de school of de aangemelde leerling geplaatst kan worden. Doorslaggevend is daarbij aan de ene kant de informatie die ouders, eventuele school van herkomst en (indien aan de orde) externen verstrekken. Aan de andere kant speelt de expertise binnen de school, de zorgmogelijkheden en de grenzen aan de zorg een rol. In de afweging tussen zorgvraag en mogelijk zorgaanbod beoordeelt de directeur of plaatsing reëel is. Indien deze vraag positief beantwoord kan worden, wordt de leerling geplaatst. Al dan niet met extra ondersteuning. Indien de vraag negatief beantwoord moet worden, gaat de school samen met de ouders op zoek naar een passende plek voor de leerling. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn, maar ook bijvoorbeeld een school voor speciaal basisonderwijs.

Procedureel kent de aanmelding sinds 1 augustus 2014 een drietal stappen:
1. Voorlopige aanmelding door de ouders. 
    Ouder geven middels een voorlopig aanmeldformulier aan hun kind te willen             aanmelden op de basisschool

2. Aanmelding door de ouders.
    Drie maanden voor de vierde veerjaardag van het kind, stuurt de directeur de 
    ouders een aanmeldformulier toe, waarmee de ouders hun kind daadwerkelijk 
    aanmelden. Deze termijn heeft te maken met de actualiteit van de door ouders 
    verstrekte informatie op het aanmeldformulier. 
    Uiteraard geldt dit niet bij zij-instroom (leerlingen die van een andere basisschool 
    komen en dus al onderwijs genieten). Voor hen geldt dat het aanmeldformulier 
    z.s.m. aan de ouders wordt verstrekt.

3. Inschrijving leerling.
    Wanneer de directeur op basis van het aanmeldformulier en eventueel extra 
    verkregen informatie (bijvoorbeeld van de school van herkomst) besluit dat 
    inschrijving mogelijk is, ontvangen de ouders een inschrijfformulier, waarmee de
    inschrijving definitief wordt gemaakt. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Iedere school heeft een eigen SOP, waarin beschreven staat welke zorg geboden kan worden. Dit SOP geeft een duidelijke indicatie van de zorgmogelijkheden op de betreffende school.  
Het SOP van OBS de Slinge kunt u hier vinden.