Er kunnen zich gedurende het schooljaar situaties voordoen, waarvoor u voor uw kind extra verlof (buiten de schoolvrije dagen) zou willen aanvragen. Deze aanvraag kunt u digitaal of schriftelijk verrichten. Hieronder staan de aanvraagformulier, de richtlijnen voor verlof en de werkgeversverklaring. Deze laatste is van toepassing wanneer u - vanwege de aard van uw beroep - genoodzaakt bent vakantie op te nemen buiten de schoolvakanties. Lees hiertoe s.v.p. goed de richtlijnen voor verlof door. De werkgeversverklaring vult uw werkgever in stuurt u met uw aanvraag mee. De directeur neemt een besluit over de aanvraag en vermeldt dit op het aanvraagformulier. U ontvangt het ondertekende aanvraagformulier retour en deze wordt tevens naar de leerplichtambtenaar gezonden.Voor het al dan niet toekennen van verlof gelden regels en voorwaarden. Hierover meer onder het kopje 'leerplicht', verderop. Denk eraan, verlof tijdig aan te vragen.

Aanvraagformulier verlof
U kunt dit formulier downloaden of (indien mogelijk) online invullen. Het ingevulde formulier stuurt u met uw handtekening per mail naar de directeur.

Werkgeversverklaring
Alleen indien u vakantieverlof aanvraagt, omdat u vanwege de aard van uw beroep niet in de gelegenheid bent een gezinsvakantie te plannen van twee aaneengesloten weken binnen één van de schoolvakanties.

Richtlijnen voor verlof
Hier vindt u in beknopt overzicht de richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Hieronder meer informatie over leerplicht en verlof.

Leerplicht

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland.
Met vragen over de leerplicht kunt u terecht bij de directeur van de school of de leerplichtambtenaren van Steenwijkerland:
mevrouw D. Hubbers en mevrouw J. Brouwer, tel. 0521 538500

Als ouders of verzorgers van uw kind moet u ervoor zorgen dat uw kind wordt ingeschreven op een school en ook iedere dag naar school gaat. Ook als uw kind bijvoorbeeld gaat verhuizen of naar een andere school gaat, moet u ervoor zorgen dat uw kind op de school die hij /zij op dit moment bezoekt wordt uitgeschreven. In de gemeente Steenwijkerland wordt de controle daarop uitgevoerd door een leerplichtambtenaar. Deze ambtenaar geeft ook informatie, advies en hulp aan leerlingen, ouders/verzorgers en scholen.
Heeft u verder nog vragen omtrent verlof of wilt u voor uw kind (eren) verlof aanvragen dan kunt u terecht bij de directeur. Er zijn speciale verlof aanvraagformulieren op school.

Leerplichtwet 1969 en wijzigingen 2012

Algemene informatie

Extra verlof, een toelichting

Extra verlof: stroomschema  

10 vragen over de leerplicht